Στις 21 Ιανουαρίου του έτους 1956 δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως το υπ΄ άριθμ. 5/1955 Βασιλικό Διάταγμα , σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η  υπ’ αριθμ. 238 απόφαση της 16ης Σεπτεμβρίου 1955, του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, περί συστάσεως εν τω Δήμω Ρόδου Ιδρύματος υπό  το όνομα ¨Δημοτικός Οργανισμός Προνοίας ¨  .

¨Σκοπός του συνιστώμενου ιδρύματος είναι η παροχή περιθάλψεως εις τους ενδεείς δημότας της πόλεως Ρόδου και η πλήρωσις των γενικότερων φιλανθρωπικών αναγκών ( παροχή συσσιτίου , ιατροφαρμακευτική βοήθεια ,ίδρυσις παιδοκομικών σταθμών κ.λ.π.)¨.

Πόροι τούτου είναι α) η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου , β) επιχορηγήσεις των εκκλησιαστικών ταμείων, ιδιωτικαί εισφοραί , δωρεαί και κληροδοτήματα και γ)εισπράξεις εκ συναυλιών ,εορτών και θεατρικών παραστάσεων¨

Δίχως αμφιβολία το έναυσμα για τη τόσο σημαντική  πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Ρόδου Μιχαήλ Πετρίδη και του Δημοτικού Συμβουλίου , είχε δοθεί από δωρητές που παραχώρησαν την ακίνητή τους περιουσία στο Δήμο Ρόδου προκειμένου να αξιοποιηθεί για κοινωφελείς σκοπούς .

Γεγονός είναι ότι ο Δημοτικός Οργανισμός Πρόνοιας είχε ήδη αρχίσει να χαράζει το δρόμο του και να επιδίδεται στο βαθιά ανθρωπιστικό και κοινωνικό του έργο. Πράγματι από το ξεκίνημα της λειτουργίας του , φάνηκε πόσο ζωτικής σημασίας ήταν το έργο του στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και παράδειγμα προς μίμηση άλλων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης , αφού μέχρι τη ψήφιση του Νόμου 3852/2010 <Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ¨Καλλικράτης¨> δεν λειτουργούσαν στους ΟΤΑ , διευθύνσεις που να εφαρμόζουν προγράμματα κοινωνικής πολιτικής παρά μόνο σε ανώτερο επίπεδο (Νομαρχίας , Κράτους, Υπουργείου)

Με τη πάροδο των ετών η συστατική πράξη του Ιδρύματος τροποποιήθηκε , προκειμένου να προσαρμοστεί στις  κοινωνικές ανάγκες του τόπου μας καθώς και στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Έτσι σύμφωνα με τη τελευταία τροποποίηση ισχύει  σήμερα το υπ΄ αριθμ. 84 Προεδρικό Διάταγμα ,που δημοσιεύθηκε  στο ΦΕΚ 129/05-06-2014,  τεύχος  Α΄ ,το οποίο παραθέτουμε .