Δικαιολογητικά για τη χορήγηση Απαλλαγής Καταβολής χρηματικού ποσού για συνεδρίες από το ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ που αντιμετωπίζουν ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

 1. ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ του ατόμου που θα υποβάλλει την αίτηση
 2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ από το Δήμο Ρόδου ή τα Κ.Ε.Π.
 3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.
 4. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ε1) ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  όλων των ενηλίκων ατόμων που κατοικούν με το άτομο που υποβάλλει  την αίτηση.
 5. ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ( Ε9 ) όλων των ενηλίκων ατόμων που κατοικούν με το άτομο που υποβάλλει την αίτηση εντός 5 ημερών από την έκδοσή του.
 6. ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ,( ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ  ΕΝΦΙΑ) .
 7. ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, Ή ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ, από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα ( Ι.Κ.Α, Ο.Γ.Α, Ο.Α.Ε.Ε, Ο.Α.Ε.Δ κτλ ) όλων των συνταξιούχων ατόμων που κατοικούν μαζί με το άτομο που θα υποβάλλει την αίτηση. 
 8. ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ, αν είστε άνεργος ή άνεργη. όλων των ενηλίκων ανέργων ατόμων που κατοικούν μαζί με τον αιτούντα.
 9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ Κ.Ε.Π.Α -ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑΤΡΩΝ, από γιατρό του νοσοκομείου ή ιδιώτη γιατρό σε περίπτωση ασθενείας όλων των ατόμων που κατοικούν με τον αιτούντα.
 10. ΠΑΡΑΠΕΜΠΤΙΚΟ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΡΟΔΟΥ ΄Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΤΟΣ ΡΟΔΟΥ.
 11. ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟ Η ΕΝΟΡΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ από το πρωτοδικείο αν είστε διαζευγμένος/η ή είστε σε διάσταση.
 12. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ‘Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΠΙΤΙΟΥ αν ζείτε σε ενοίκιο.
 13. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ των προστατευόμενων μελών που είναι άνω των 18 ετών.
 14. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ σε περίπτωση που το προστατευόμενο μέλος υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
 15. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Ν.1599/1986, όπου θα αναγράφεται ότι τα δικαιολογητικά είναι πιστά φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων.

Οι Αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 8:00 – 15:00.